Posts Tagged ‘Rezsabek’

Rezsabek Nándor: Az utolsó magyar polihisztor

Rezsabek Nándor: Az utolsó magyar polihisztor

Mahler Ede kronológus emlékezete

Mahler Ede (1857-1945) a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként, a budapesti Tudományegyetem tanáraként, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeként ismert, de foglalkozott asztronómiával, matematikával, geodéziával, nyelvészettel, valamint a csillagászat és a történettudomány határmezsgyéjén pótolhatatlan kronológia számításokat végzett.

A sokoldalú szakember személyében az ország talán utolsó polihisztorát tisztelhetjük. Minden érdeme ellenére Mahler az ezredfordulóra elfeledett személyiséggé vált. Szerteágazó munkásságából a 21. század embere mindösszesen a Babylonia és Assyria, valamint az Ókori Egyiptom című főműveinek reprintkiadásával, valamint a jellemzően másodlagos forrásokból táplálkozó, a sokszor hibás adatokat egymástól szolgaian átvevő, töredékes életrajzaival találkozhat. Jelen kötet célja, hogy ezen a Mahler emlékéhez és jelentőségéhez méltatlan helyzeten alapjaiban változtasson. Rezsabek Nándor, a csillagászattörténeti publikációiról, életrajzi írásairól, szerkesztői és ismeretterjesztői tevékenységéről ismert szerző alapos munkát végzett. Több éves kutatásai során megtalálta Mahler ma is élő rokonságát, meglelte elhanyagolt, repkénnyel sűrűn benőtt síremlékét, rábukkant elpusztultnak vélt hagyatékára. Beutazta hazai, valamint szlovákiai és ausztriai emlékhelyeit. Levéltári és szakirodalmi kutatásai számtalan eleddig ismeretlen adatot tártak fel. A könyv előszavát Ponori Thewrewk Aurél csillagászattörténész, Mahler Ede kronológiai munkásságának folytatója, szellemiségének méltó örököse jegyezte.

Életéről

Mahler Ede 1857-ben, a Pozsony melletti Ciffer – akkor vegyes lakosságú, ma szlovák – faluban született, zsidó családja szűkös anyagi lehetőségei ellenére felsőfokú tanulmányokat végzett Budapesten majd Bécsben. Matematika és fizika mellett orientalisztikával kezdett foglalkozni, de csillagászként kezdte pályáját. Foglalkozott felsőgeodéziával, részt vett Ausztria, majd hazánk területének felmérésében.

Ismeretei alapján kronológiai számításokat végzett, meghatározva egyes bibliai események időpontját. Keleti nyelveket sajátított el – a hébert és arámit már otthon, vallásos családjában megtanulta – majd régész lett a Nemzeti Múzeumban. Római kori pannóniai leletei nagyon jelentősek. Hamarosan már egyiptomi ásatásokat vezetett. Hírneve nem akadályozta meg abban, hogy közérthető és népszerű előadásokat tartson ezekről, többek között kétkezi munkásoknak. Szerepet vállalt a zsidó közéletben, választmányi tagja volt az Izraelita Magyar Irodalmi Társulatnak és más felekezeti egyesületeknek. 80. születésnapjára kiadott Emlékkönyvében a Rabbiképző Intézet tanárainak nagy szerepe volt.

Alig múlt 40 éves amikor magántanár a Budapesti Tudományegyetemen, évtizedeken át oktatja a leendő tanárokat és kutatókat, kiváló pedagógus. (Külön fejezet méltatja tanári egyéniségét!) Csak 1938-ban távozik a katedráról – amiben már a jogfosztó törvények is közrejátszottak. 1944-ben az idős tudósnak bujkálnia kellett, Pannonhalmán majd Újpesten kapott menedéket. Otthona, kéziratai, könyvei, gyűjteménye elpusztultak, 1945. júniusában halt meg Istvántelki úti házában (a helyén ma panelépület van).

Munkásságának . eredményei túlélték az ő hosszú életét. Közel 300 publikációja jelent meg, oroszlánrésze volt a Szépművészeti Múzeum ma is látogatott Egyiptomi Gyűjteményének létrehozásában, az 1984-ben alakult Mahler Ede Művészettörténeti Kör főleg középiskolás tagjai az ókori Kelettel foglalkoznak.

Rezsabek Nándor könyve sok személyes adattal, képekkel hozza közelebb hozzánk Mahler Edét, függeléke – benne Lőw Immánuel levelével – sok forrást ad szakmai munkássága megismeréséhez. Családjáról is olvashatunk, megtudjuk pl. hogy bátyja, Miksa vezette a vágújhelyi izraelita reáliskolát, amely 1918-ig az egyetlen zsidó középiskola volt Magyarországon.

Mahler Edének sehol sincs emléktáblája, neve csak Kozma utcai sírján olvasható. Pedig megérdemelne egy emléktáblát!

Róbert Péter

Forások: http://www.moly.hu

http://www.or-zse.hu